Oth-channelings

De Oth-channelings kunnen ons bewustzijn verruimen zodat wij beter in staat zijn om te beseffen dat alles een eenheid is en dat alles elkaar beïnvloedt. Het wordt in een ruimer perspectief geplaatst zodat er een groter begrip kan ontstaan. Door deze ondersteuning zullen zeer veel mensen minder verstrikt geraken in verstikkende oordelen, want daar zijn veel problemen op gebaseerd: oordelen over wat goed en fout is, wat normaal is en wat abnormaal is, wat eerlijk is en wat oneerlijk is, wat rechtvaardig is en onrechtvaardig is. Oth versterkt je persoonlijke kracht, een kracht die ontstaat doordat je als persoon meer in contact komt met jouw wezenlijke zijn. Zielsaspecten worden verhelderd en verstevigd en worden meer herkenbaar voor jou als persoon. Er ontstaat meer eenheid tussen persoon en ziel. Hierdoor verruimt je denken en je voelen en ontdek je dat je een belangrijke schakel bent in het grote geheel.


Ellen Rauh

Ellen Rauh channelt Oth nu bijna 20 jaar. "Channelen is voor mij een groeiproces geweest. Na veel jaren ervaar ik het nu als een toegang tot een enorm Kosmisch Internet. Ik kan de kennis van Oth en de Zijnen alleen doorkrijgen, channelen, als ik mijn controle loslaat. Met controle bedoel ik: het niet zelf willen weten. Alles wat ik op deze manier doorkrijg, is door mij niet te beïnvloeden en daardoor ook voor mijzelf soms confronterend, boeiend en inspirerend. Ik leerde dat alleen die kennis doogegeven kan worden die bij mij latent aanwezig is en daardoor niet totaal nieuw is. Deze slapende kennis wordt door het channelen geactiveerd en van mij. Meer en meer leerde ik vertrouwen te hebben in wat ik hogere leiding noem. Tegelijkertijd leerde ik dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven en alles wat ik als mens verspreid."


Selectie Oth-channelings

NEDERLANDS -  Nieuwjaarsboodschap 2020

NEDERLANDS -  Over de werkelijke macht op Aarde, gedogenheid en je verblijfsvergunning

NEDERLANDS -  Burn out? Word je eigen energiebeheerder

NEDERLANDS -  Doe datgene waar je goed in bent - voor de mensheid

NEDERLANDS -  Voorrechten, plichten en rechten

NEDERLANDS -  Onwetendheid


Selection Oth-channelings in English

IN ENGLISH -  New Year's message 2020

IN ENGLISH -  About the real power on Earth, tolerance and your residence permit

IN ENGLISH -  Burn Out? Become your own energy manager!

IN ENGLISH -  Do what you are good at - for mankind

IN ENGLISH -  Privileges, duties and rights

IN ENGLISH -  Ignorance

IN ENGLISH -  Try to be normal


Support

Als deze Oth-channelings u voeden en inspireren, overweeg dan een donatie!
Door te doneren, helpt u ons bij het produceren van nieuwe boeken.
Wij zijn u zeer dankbaar voor elke donatie, hoe klein ook!

ten name van: E RAUH, ALMERE
IBAN: NL64 RABO 0134 9609 20

Of doe jezelf of iemand anders een boek cadeau!


Boeken Oth-channeling

 Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg

 Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden

 De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën

 De vierde dimensie - de dimensie van het Niets

BURN OUT? Word je eigen energiebeheerder

Waar verbind jij je mee? Waar leg jij de grens? Wanneer is het voor jou genoeg? Als je afgebrand bent? Of trek je eerder aan de bel?

Lees hier de volledige tekst

NEDERLANDS -  Voorrechten, plichten en rechten

De Aarde kan moeiteloos verder zonder jullie. Maar de Aarde gedoogt jullie. Dus we zouden zeggen: ben dankbaar dat je gedoogd wordt. Ben dankbaar dat je je verblijf op Aarde als prettig ervaart. Het is geen recht. Het is geen plicht. Het is een voorrecht.

IN ENGLISH -  Privileges, duties and rights

Earth can easily go on without you. But Earth tolerates you. So we would say: be thankful you’re tolerated. Be thankful that you experience your stay on Earth as pleasant. It’s not a right. It’s not a duty. It’s a privilege.

Het gaat zeer goed met de Aarde

We hebben een grote verrassing voor jullie: het gaat zeeeeer goed met de Aarde. Of de mensen daar blij mee zijn, dat is een ander verhaal. Maar met de Aarde gaat het zeer goed. Stel je eens voor dat dat jullie zorg niet is. De Aarde is krachtig. De Aarde zit in een transitie en houdt helaas geen rekening met mensen, met dieren, met planten, met landsgrenzen, met geloven en ook niet met het feit of jullie persoonlijk van de Aarde houden. De Aarde gaat voor zichzelf – in transitie – omdat het in de tijdlijn nu eenmaal zo is. (...) Er is op dit moment zeer veel disbalans door allerlei mensen die zich rechten toe-eigenen en niet beseffen dat het een voorrecht is. Elk voorrecht geeft verplichtingen om het voorrecht in stand te houden. Welk recht hebben jullie? Welke voorrechten hebben jullie? En welke plichten zijn daaraan verbonden?

Lees hier de volledige tekst

Nederlands -  Onwetendheid

Onwetendheid is een grote kracht waardoor je onbevangen in het leven kunt staan. Weten heeft vaak als gevolg dat je een gevoel overhoudt van machteloosheid. Iedereen die zich regelmatig machteloos voelt omwille van welke omstandigheid dan ook: probeer vanuit de polariteit naar onwetendheid te gaan. Probeer niet alles te weten. Want voor je het weet, neem je zeer veel verantwoordelijkheden op je schouders. Als je het weet, moet je later weer afleren dat je het wist. Weten kan een een grote belemmering zijn omdat je denkvermogen dit vastzet en jou bij dit weten houdt, waardoor je minder open kunt staan voor nieuw weten.

in English -  Ignorance

‘Ignorance’ is a great power allowing you to be uninhibited in life. ‘Knowing’ often has the consequence of leaving a feeling of powerlessness. To everyone who is feeling powerless every now and then, due to just any circumstance: try to go to ignorance from the polarity. Do not try to know everything. Before you know it, you’re taking too much responsibility on your shoulders. When you know it, you need to unlearn that you knew later. ‘Knowing’ can be a big obstacle because your brain power locks you at that, which causes you to be less open for ‘new knowing’. 

in English -  Try to be normal

I am Ehma. I can teach you about frequencies from the new time who is coming. I like to inspire you to become normal and accept yourself. Cause the moment you want to be special, other people will be jealous, will become afraid of you. It is so much easier to be loved when you are normal. And give yourself the freedom to be normal. And love in your own normal way and not like others do.

NEDERLANDS -  Nieuwjaarsboodschap 2019

Doe datgene waar je goed in bent - voor de mensheid  |  De mensheid zal zichzelf moeten redden  |  Jullie kunnen niet zonder elkaar  |  Word je bewust van je invloed, die is groter dan je denkt  |  Glimlachen is een taal

IN ENGLISH -  New Year's message 2019

Do what you are good at - for mankind  |  Mankind will have to save themselves  |  You cannot live without each other  |  Become aware of your influence, it’s bigger than you think  |  Smiling is a language

Nederlands -  Over de werkelijke macht op Aarde, gedogenheid en je verblijfsvergunning

De grootste macht op Aarde is de Aarde. De Aarde heeft macht over alles wat Aarde is en wat met Aarde te maken heeft en de Aarde als individuele planeet is afhankelijk van de nog grotere macht van het Universum – maar op Aarde is de grootste macht de Aarde. De Aarde houdt geen rekening met landsgrenzen bedacht door mensen. De Aarde houdt geen rekening met welk geloof dan ook. De Aarde houdt geen rekening met rijkdom, met welvaart, met armoede. Besef dat het mensenras ‘gedoogd’ wordt door de Aarde. Alles wat op Aarde vertoeft en leeft, bestaat omdat de Aarde gedoogt. Besef dat jij als individu gedoogd wordt om tijdelijk op Aarde te vertoeven. Besef dat de macht van de Aarde zoveel groter is dan de macht van het mensenras. Het mensenras is arrogant geworden. Het mensenras staat er niet meer bij stil dat het gedoogd wordt door de macht Aarde.

in English -  About the real power on Earth, tolerance and your residence permit

The greatest power on Earth is Earth. Earth has power over everything Earth is and what has to do with Earth and Earth, as an individual planet, depends on the even greater power of the Universe – but on Earth the greatest power is Earth. Earth does not take national boundaries devised by people into account. Earth does not take any belief whatsoever into account. Earth does not take wealth, prosperity, poverty into account. Realize that the human race is being ‘tolerated’ by Earth. Everything that stays and lives on Earth exists because Earth tolerates. Realize that you, as an individual, are being tolerated to stay on Earth temporarily. Realize that the power of Earth is so much bigger than the power of the human race. The human race has become arrogant. The human race does not realize anymore its being tolerated by Earth.

Boeken Oth-channeling


 Transparantie
nieuwsgierigheid wijst je de weg

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - Transparantie - nieuwsgierigheid wijst je de weg - Oth-channeling door Ellen RauhTransparantie gaat over waarnemen: signalen, codes en fases kunnen herkennen en interpreteren. Alles wat evolueert, is gebonden aan tijdlijnen en elke tijdlijn is onderverdeeld in fases. Je kunt geen enkele fase overslaan. Transparantie kan je helpen in het kiezen van wat voor jou motiverend, ontspannend of voedend is. Jouw nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je als een soort speurhond het pad van jouw leven volgt, op zoek naar informatie en levenservaringen die jouw leven kunnen vormgeven en verrijken. Zo word je wie je bent: een uniek mens.

 Kosmisch Internet
inlogcodes en wachtwoorden

Oth gechanneld door Ellen Rauh - Nederlands & Engels

BOEK - Kosmisch Internet - inlogcodes en wachtwoorden - Oth-channeling door Ellen RauhVoor het Kosmisch Internet heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Elk wachtwoord geeft toegang tot een andere belevingswereld. Allemaal bespiegelingen, mogelijke waarheden, zoals je met een virtual reality bril in een andere realiteit kunt stappen. Jij bent vrij om te kiezen waar je je focus op wilt leggen. Wat vraag je je af en waar wil jij je door laten inspireren? Wil je in de realiteit stappen waarin er een soort van skype-verbinding is met iemand die de Aarde heeft verlaten? Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten? Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde? Zou je meer willen weten over de natuur an sich? Of wil je meer weten over sterrenstof? Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.

 De vijfde dimensie
de dimensie van de vernieuwende ideeën

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - De vijfde dimensie - de dimensie van de vernieuwende ideeën - Oth-channeling door Ellen RauhDe vijfde dimensie, de dimensie van de vernieuwende ideeën. Een gebruiksaanwijzing om door vernieuwingen te gaan. Een gebruiksaanwijzing om te schakelen naar de volgende voor jouw nieuwe fase. Een gebruiksaanwijzing hoe je om kunt gaan met ruimere bewustzijnen en met vernieuwende ideeën – vernieuwende ideeën die voor jou alleen zijn om de grenzen van een nieuwe fase te leren kennen of die bedoeld zijn voor een ruimere evolutie en vernieuwing in maatschappelijk denken. Dit alles staat te gebeuren als het de bedoeling is dat er een nieuwe fase aanbreekt – niet eerder en niet later. Maar als er op Aarde of op een deel van de Aarde een vernieuwende fase begint, zal er altijd een lange voorbereiding aan vooraf gaan. Als je zo kijkt naar de geschiedenis en wat er allemaal gaande is tijdens jouw leven in de wereld, kun je signalen herkennen van broeiende vernieuwing en kun je mee navigeren en begrip hebben voor de gedupeerden en begrip hebben voor de eventuele vernieuwing waar jij je niet in kunt vinden. Zo kun je afstand nemen of je engageren. Zo kun je jouw vrijheid in jouw begrenzing blijven ervaren en andere vrijheden en andere begrenzingen respecteren.

 De vierde dimensie
de dimensie van het Niets

Oth gechanneld door Ellen Rauh

BOEK - De vierde dimensie - de dimensie van het Niets - Oth-channeling door Ellen RauhDe vierde dimensie gaat over het Niets. Alleen vanuit het Niets kunnen wij geïnspireerd worden door de vijfde dimensie. Het boek gaat verder over het accepteren van jezelf en je tekortkomingen. Door mens te zijn, heb je jezelf verbonden met de eerste, de tweede en de derde dimensie. Dit wordt uitgebreid uitgelegd in dit boek. Als je dit begrijpt, kun je contact krijgen via de vierde dimensie – het Niets – met de hogere dimensies. Door alles vanuit een ruimer perspectief te zien, ga je minder oordelen en ben je beter in staat om van jezelf te houden zoals je bent. Al deze dimensies zijn ook terug te vinden als lagen in en buiten de Aarde. Zij hebben ook invloed op alle leven op Aarde.